План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій

2-20-2021
План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій

Viconsult для небезпечних виробничих об’єктах (опо) розробляє план ліквідації аварій (пла), так як згідно з федеральним законом № 116-фз» про промислову безпеку” (ст. Також хочемо вам порекомендувати замовити
ПЛАС за кращою ціною.10) організації, експлуатуючі небезпечні виробничі об’єкти (опо), зобов’язані забезпечити готовність до дій по локалізації та ліквідації наслідків можливих аварій.

Розробка плану ліквідації аварій (пла) обов’язкова для організацій, що експлуатують вибухопожежонебезпечні та хімічно небезпечні виробничі об’єкти. Експлуатація вибухопожежонебезпечних і хімічно небезпечних виробничих об’єктів вимагає підвищеного дотримання всіх норм промислової безпеки, оскільки загрожує аваріями з викидами вибухопожежонебезпечних і токсичних речовин, вибухами в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх установках.

При розробці пла:— плануються можливі сценарії аварій, способи їх попередження та ліквідації;— визначається готовність до локалізації та ліквідації аварій;— виявляється достатність вироблених заходів щодо попередження аварії;— плануються дії виробничого персоналу та аварійно-рятувальних служб на різних стадіях аварій;— розробляються заходи, спрямовані на підвищення протиаварійного захисту і зниження масштабу наслідків.

План ліквідації аварій (пла) повинен переглядатися не рідше, ніж раз на п’ять років, а також при внесенні змін в технологію, заміні обладнання, метрологічного забезпечення технологічних процесів, і після аварії. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій вводиться в дію тільки після позитивного висновку експертизи промислової безпеки.

Тов “приволжскніпінефть” розробляє пла для підприємств, що експлуатують небезпечні виробничі об’єкти, що відповідає всім нормам і вимогам з промислової безпеки. Наші фахівці супроводжують документацію до позитивного висновку експертизи промислової безпеки.

Для розробки пла використовуються документи— – ” методичні вказівки з оцінки наслідків аварійних викидів небезпечних речовин “» рд-03-26-2007), затверджені федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду від 14 грудня 2007 № 859;— «методичні вказівки про порядок розробки плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на хіміко-технологічних об’єктах» (рд 09-536-03), затверджені постановою держнаглядохоронпраці рф від 18 квітня 2003 № 14.

Інструкція по складанню пла (плану ліквідації аварій).

Для кожної діючої, реконструюється, будується і закривається (ліквідованої) шахти повинен бути складений план ліквідації аварій (далі — пла).пла розробляється на кожні 6 місяців головним інженером шахти і командиром обслуговуючого шахту гірничорятувального взводу.при проходженні вертикальних і похилих стовбурів, не збитих з шахтою, пла складається на весь період проходки стовбурів двічі — на період проходження і на період армування, а узгоджується щорічно.пла повинні передбачатися заходи, які здійснюються негайно при виявленні аварії і забезпечують:порятунок людей, захоплених аварією;ліквідацію аварії і попередження її розвитку.матеріали перевірок оформляються актами довільної форми і розглядаються на нараді при головному інженері шахти за участю командира служби.за результатами наради складається протокол, який підписується головним інженером шахти і командиром взводу, що обслуговує шахту, і разом з матеріалами перевірок прикладається до плану ліквідації аварій.

Пла розробляється відповідно до очікуваної ситуації в шахті на момент введення його в дію. Передбачені планом технічні засоби і матеріали для здійснення заходів з порятунку людей і ліквідації аварій повинні бути в справному стані і необхідній кількості, а особи, відповідальні за виконання заходів, і виконавці повинні вміти ввести їх в дію. Для шахти, що включає в свою вентиляційну систему вироблення споруджуваної (реконструюється) шахти, розробляється єдиний план ліквідації аварій.

Відповідальність за правильне складання плану ліквідації аварій і його відповідність дійсному положенню на шахті несуть головний інженер шахти і командир обслуговуючого шахту гірничорятувального взводу.

При введенні нових і ліквідації відпрацьованих ділянок і виробок, зміні схеми вентиляції і запасних виходів головний інженер шахти зобов’язаний протягом доби внести в пла і узгодити з командиром взводу гасс /гвгсс/, обслуговуючого шахту, відповідні поправки і доповнення. У разі невнесення необхідних змін або виявлення невідповідності плану дійсному положенню в шахті командир вгсо має право неузгодити план ліквідації аварій, а командир взводу – окремі його позиції. Про неузгодженість командир вгсо, вгсв письмово ставить до відома головного інженера шахти, технічного директора організації, до складу якої входить підприємство, а також місцевий орган держнаглядохоронпраці.

Пла повинен бути забезпечений титульним листом з підписами осіб, які розробляють, погоджують і затверджують план, змістом і містити: – оперативну частину; – обов’язки осіб, які беруть участь у ліквідації аварій, і порядок їх дії; список посадових осіб і установ, які повинні бути негайно сповіщені про аварію; основні правила поведінки (дії) працівників шахти при аваріях;- вказівки з ліквідації наслідків аварійних ситуацій (загазування, обрив кліті, ураження електрострумом та ін.), що розробляються відповідно до типових вказівок з ліквідації наслідків аварійних ситуацій.

До оперативної частини плану ліквідації аварій повинні бути додані наступні документи: схема вентиляції шахти, яка складається відповідно до вимог інструкції по складанню вентиляційних планів.

На схему вентиляції додатково наносяться:

– номери позицій пла, час загазування (при зупинці вмп) тупикових виробок до гранично допустимої концентрації, пункти вгк, схема дегазаційних трубопроводів із зазначенням місць установки і номерів засувок, контрольно-вимірювальних пристроїв(при наявності на шахті дегазації); розрахунковий час прибуття відділень на аварійну ділянку з поверхні;

– схема (план) гірничих виробок і план поверхні з нанесенням засобів пожежогасіння, засобів оповіщення про аварію, засобів групового порятунку робітників при аваріях, принципової схеми подачі води в шахту з водойм, резервуарів та інших джерел, під’їзних шляхів до стовбурів, шурфів;плани гірничих виробок по пластах або горизонтах з нанесенням напрямку руху повітря, місць установки телефонів і їх номерів;

– поверхова схема баштових копрів з нанесенням засобів пожежогасіння, маршрути виходу людей;мікросхеми гірничих виробок шахти (додаються тільки до примірника, що зберігається в гасс з нанесенням напрямку руху повітря, місць установки телефонів і їх номерів, номерів телефонів диспетчера і головного інженера, протяжності і кутів нахилу основних гірничих виробок. Число мікросхем визначають особи, які погоджують план ліквідації аварій;

В оперативній частині плану ліквідації аварій позиції розташовуються в зростаючому порядку, причому номер кожної позиції повинен збігатися з відповідним номером сторінки оперативної частини.на ділянках, на видних місцях в ошатних повинні бути вивішені правила поведінки (дій) працівників ділянки при аваріях і конкретні маршрути їх виходу відповідно до пла.

До примірника плану, що знаходиться у гірського диспетчера, повинні бути додані бланки спеціальних перепусток на спуск людей в шахту під час аварії. Список осіб і установ, які повинні сповіщатися і викликатися в разі аварії, повинен знаходитися на телефонній станції шахти.

Вивчення пла посадовими особами шахти проводиться під керівництвом головного інженера після узгодження плану з гасс, при цьому вивчаються також «обов’язки посадових осіб, які беруть участь у ліквідації аварій, і порядок їх дій».

Члени вгк ділянок після кожного погодження та затвердження плану ліквідації аварій повинні здійснити практичний прохід гірничими виробками до місць можливого виникнення аварій ділянок, на які вони залучаються відповідно до пла. Практичний прохід по гірничим виробкам організовується головним інженером шахти, про що робиться запис в журналі інструктажу ділянки.

Після ознайомлення з правилами поведінки при виникненні аварії і запасними виходами працівники розписуються про це в книзі інструктажу з безпеки робіт.

Залежно від характеру та місця виникнення аварії, небезпеки її Розвитку у позиціях плану передбачаються наступні основні заходи з порятунку людей, ліквідації та попередження розвитку аварій.

Приймається аварійний вентиляційний режим повинен, як правило, забезпечувати вихід людей по незагазованим виробкам і бути стійким. При виборі вентиляційного режиму необхідно враховувати наступне: – при вибухах газу та вугільного пилу, раптових викидах зберігається існуюче до аварії напрямок вентиляційного струменя і передбачаються способи збільшення подачі повітря на аварійні ділянки; – при пожежі в надшахтних будівлях, стовбурах, навколоствольних дворах, по яких надходить свіже повітря, передбачається реверсування вентиляційного струменя.